Het verhaal gaat dat de heide die in één nacht werd omgespit, eigendom werd van de boer. Degene die, met hulp uiteraard, een stuk nieuw land bij zijn boerderij verwierf als landbouwgrond, werd de eigenaar. Zo een stuk land werd een slag genoemd. De namen Slag en Slagers zijn daarvan afgeleid. De mannen begonnen een heel eind uit elkaar in een halve cirkel te spitten en al roepend in het donker kwamen ze dichter bij elkaar. Daarom zijn de stukken land die zijn ontstaan uit de eerste ontginningen erg grillig van vorm.

Sterk bepalend voor de ruimtelijke variatie tussen de ontginningen is de markeverdeling geweest. Met de markeverdeling werd er een geheel nieuwe landschappelijke hoofdstructuur gecreëerd bestaande uit een nieuwe verkavelingsstructuur voor de voormalige markegronden en een nieuw wegenpatroon.

Bij de verdeling hoorde een plan van wegen en waterlopen. Het wegenpatroon van begin negentiende eeuw werd met de markeverdeling volledig hertekend. Na markeverdeling ontstond een patroon van vooral recht uitgemeten wegen. Door dit plan werd de heide al vroeg op rationele wijze goed ontsloten en beter ontwaterd.

Wandelen om de heivelden van dichtbij te kunnen zien. Iedere zomer laten de heidevelden zich van hun mooiste kant zien en kleuren prachtig paars. De hoogteverschillen zijn ontstaan in de ijstijd toen enorme ijsmassa’s de grond opzij drukten en stuwwallen vormden. Verweerde boomstronken, verwaaide dennen en knoestige stammen, heidevelden maakt geweldige vormen. Gevormd door weer en wind vertellen ze een verhaal. Dit maakte Enter zo bijzonder.. In Enter waren heidevelden, zandruggen en zandverstuivingen. Maar de heidevelden zijn allemaal ontgonnen

Het plan van wegen en waterlopen vormde het kader voor de ontginningen. In later stadium werd nauwelijks nieuwe wegeninfrastructuur aangelegd bij ontginning. Met de markeverdeling werden de heidegebieden zowel blokken als in stroken van wisselende omvang verkaveld. De grotere heidegebieden van Enter werden in regelmatige blokken en stroken verkaveld. Bij de kleinere heidegebieden was een onregelmatige blokverkaveling meer voorkomend.

download